MR

Elke school een medezeggenschapsraad (MR). Ouders en teamleden vormen deze samen. De leden worden voor een periode van twee jaar gekozen en kunnen zich herkiesbaar stellen. De directeur is als adviseur aan de MR verbonden. De medezeggenschapsraad heeft op een groot aantal punten een vorm van inspraak. Afhankelijk van het onderwerp is dat advies- of instemmingsrecht. Deze bevoegdheden zijn vastgelegd in een reglement. Ze hebben betrekking op het beleid dat de school voert op allerlei terreinen, zoals bijvoorbeeld onderwijs, organisatie, werkwijze en veiligheid. Daarbij speelt de raad in op besluiten, die Meerkring ten behoeve van de school voorbereidt. Naast de MR van scholen is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De bespreekpunten van de GMR hebben een schooloverstijgend karakter. Voornemens van het bestuur voor alle scholen komen in deze raad ter sprake. Ook voor dit inspraakorgaan zijn de bevoegdheden geregeld in een reglement.

De oudergeleding van de MR stelt zich tot taak:
▪ De belangen van ouders en kinderen te behartigen in de MR, bij de schoolleiding, bij Meerkring en zo nodig de gemeente Amersfoort; 
▪ Te streven naar openheid, openbaarheid en onderling overleg binnen de school;
▪ De ouderparticipatie te bevorderen;
▪ Contact onderhouden met MR-en van andere scholen en deel te nemen aan de GMR;
▪ Te waken tegen discriminatie in school, alsmede alle ongelijke behandeling op basis van sekse, ras of geloof. 

 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Een keer per jaar legt de MR middels een ouderavond verantwoording over haar activiteiten en besluiten. Voor meer informatie over de MR kunt u terecht bij de directeur of de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. 

Bovenstaande informatie klinkt wellicht wat saai. Deelname aan de MR is dat absoluut niet! In de MR denk en praat je mee over beleid dat iedereen binnen de school raakt. 

MR leden zijn:
Jolanda Bower(voorzitter)
Caroline van der Schoor (ouder)
Aster Koolsbergen (ouder)
Esther Slijpen (teamlid)

Notulen MR 1 juli 2020
Notulen MR 25 maart 2020 .pdf
Notulen MR 27 november 2019 (1).pdf
Notulen MR 2 oktober 2019 (1).pdf
notulen 28 aug 2018.pdf
notulen 16 okt 2018.pdf
notulen MR 10 dec 2018.pdf
Notulen mr 5-2.pdf

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl