Medezeggenschapsraad (MR)

Elke school een medezeggenschapsraad (MR). Ouders en teamleden vormen deze samen. De leden worden voor een periode van twee jaar gekozen en kunnen zich herkiesbaar stellen. De directeur is als adviseur aan de MR verbonden. De medezeggenschapsraad heeft op een groot aantal punten een vorm van inspraak. Afhankelijk van het onderwerp is dat advies- of instemmingsrecht. Deze bevoegdheden zijn vastgelegd in een reglement. Ze hebben betrekking op het beleid dat de school voert op allerlei terreinen, zoals bijvoorbeeld onderwijs, organisatie, werkwijze en veiligheid. Daarbij speelt de raad in op besluiten, die Meerkring ten behoeve van de school voorbereidt. Naast de MR van scholen is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De bespreekpunten van de GMR hebben een schooloverstijgend karakter. Voornemens van het bestuur voor alle scholen komen in deze raad ter sprake. Ook voor dit inspraakorgaan zijn de bevoegdheden geregeld in een reglement.

Taken oudergeleding:

  • De belangen van ouders en kinderen te behartigen in de MR, bij de schoolleiding, bij Meerkring en zo nodig de gemeente Amersfoort;  
  • Te streven naar openheid, openbaarheid en onderling overleg binnen de school; 
  • De ouderparticipatie te bevorderen; 
  • Contact onderhouden met MR-en van andere scholen en deel te nemen aan de GMR;
  • Te waken tegen discriminatie in school, alsmede alle ongelijke behandeling op basis van sekse, ras of geloof. 

Vergaderingen

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Een keer per jaar legt de MR middels een ouderavond verantwoording over haar activiteiten en besluiten. Voor meer informatie over de MR kunt u terecht bij de directeur of de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. 

Bovenstaande informatie klinkt wellicht wat saai. Deelname aan de MR is dat absoluut niet! In de MR denk en praat je mee over beleid dat iedereen binnen de school raakt. 

MR leden

  • Suzanne Anholts-van der Vaart (voorzitter)
  • Marianne Carton (ouder)
  • Esther Slijpen (teamlid)
  • Melinda Krishnasing (teamlid)

Ouderparticipatie

Naast de medezeggenschapsraad hechten we bij DaVinci ook veel waarde aan de participatie van ouders. Door middel van de ouderrraad geven we hier invulling aan. Lees hier alles over de ouderraad. 

DaVinci Eemland
stimuleert de talenten
van hoogbegaafde kinderen tot excelleren!
Leren leren
Leren leven
Leren denken

Contact

DaVinci Eemland
Dollardstraat 141
3812 EV Amersfoort

Tel: 033-7370645
E-mail: directie.davinci@meerkring.nl

Plan route

Stichting

Onze school valt samen met nog 22 andere scholen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van Stichting Meerkring. Het bestuur van Meerkring is het bevoegd gezag van onze school. 

Lees verder