DaVinci Eemland stimuleert de talenten van hoogbegaafde kinderen tot excelleren

DaVinci Eemland biedt onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen in de groepen 1 t/m 8 met een IQ van 130 of hoger met een extra onderwijsbehoefte. Denk hierbij aan leerlingen die intensieve zorg en begeleiding nodig hebben bij het leren en die vastgelopen zijn in het regulier onderwijs. 

DaVinci Eemland is aangesloten bij Meerkring GO!, een collectief van scholen dat extra ondersteuning biedt aan kinderen die dat nodig hebben. GO staat voor Gericht Onderwijs: onderwijs dat aansluit bij wat het kind nodig heeft. DaVinci Eemland heeft gespecialiseerde medewerkers in dienst en heeft dus de kennis en expertise in huis om hoogbegaafde kinderen een passende leeromgeving te bieden.

Missie

Leerlingen zich laten ontwikkelen zodat ze weten wat ze moeten doen als ze niet weten wat ze moeten doen. Omdat ieder kind recht heeft op onderwijs dat bij hem/haar past​.
  

Visie

Gepersonaliseerd onderwijs dat past bij de leerbehoeften van HB leerlingen. Waar je jezelf kunt zijn, je talenten kunt benutten en ontwikkelen, zowel cognitief als sociaal emotioneel.​

Onze doelstellingen

Wij stellen ambitieuze doelen om onze leerlingen te begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling en voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Hiervoor richten wij ons op de talentontwikkeling van leerlingen (persoonlijk domein) en gebruiken wij de richtlijnen die algemeen geldend zijn in het voortgezet onderwijs (schooldomein). Tot slot hanteren wij ook een streven dat gekoppeld is aan de landelijke CITO-norm. Gedurende de schoolloopbaan van onze leerlingen vormen deze de einddoelen waaraan wij werken. 

Wij hebben de einddoelen onder gebracht in leerstof overstijgende onderwijsdoelen, te weten: ‘leren leren, ‘leren leven’ en ‘leren denken’ 

Leren leren 
Hierbij gaat het om het ontwikkelen van inzichten en vaardigheden die wezenlijk zijn voor het verwerven en toepassen van kennis. In dat proces zijn taakgerichtheid, doorzettingsvermogen en motivatie van groot belang. Kortom, dit is een goede werkhouding. In feite draait het om een drang tot permanent verder willen leren en ook plezier beleven aan het leren van nieuwe dingen. Daarbij is het uiteraard belangrijk dat je leerdoelen voor jezelf kunt formuleren en in staat bent een goede werkverdeling te maken in de tijd. Dit is het kunnen werken volgens plan. 

Voorts ook dat je in staat bent verschillende leerstrategieën in te zetten om informatie te verwerven en op te slaan, zodat later getoond kan worden wat geleerd is. Ook het kunnen reflecteren op het eigen leergedrag is van wezenlijk belang, want er valt veel te leren. Zeker ook als het niet helemaal zo gegaan is als je had verwacht. 

Leren (voor het) leven 
Bij dit kerndoel gaat het om het ontwikkelen van kennis, houding en vaardigheden op het intra-persoonlijke en inter-persoonlijke gebied. Inzicht in jezelf vormt de basis voor het leren leven. Een positief zelfbeeld, weten wat je sterke en minder sterke kanten zijn en daar op een goede manier mee om kunnen gaan. Dit, door bijvoorbeeld gepaste doelen te stellen, opbouwende kritiek en de consequenties van je keuzes te accepteren. Allen zijn voorwaarden om jezelf in de tijd te kunnen blijven ontwikkelen. Daarnaast leidt een beter inzicht in jezelf tot een betere communicatie en meer bevredigende relaties met anderen. Goed kunnen omgaan met anderen betekent namelijk niet alleen dat je kunt leren van en met anderen, maar vooral ook dat je beseft welke rol je daar zelf in vervult en op welke manier het mogelijk is jezelf te blijven en dat te doen wat bij je past.

Leren denken 
Hier gaat het om het ontwikkelen van en reflecteren op hogere denkvaardigheden. Er zijn verschillende denkvaardigheden te onderscheiden, zoals: 
Analytisch denken, waarbij het draait om het bepalen van de verhoudingen van verschillende delen ten opzichte van elkaar of ten opzichte van het grotere geheel.
Creatief denken, waarbij het draait om flexibel kunnen inspelen op nieuwe omstandigheden en om grote vindingrijkheid bij het ontdekken van nieuwe problemen en het oplossen ervan. 
Kritisch denken, waarbij het gaat om het controleren van veronderstellingen en informatie, het vormen van een mening, het kunnen onderbouwen van die mening met argumenten en het kiezen van de meest geschikte oplossing. 

Voor meer algemene informatie over hoogbegaafdheid kunt u onder meer terecht bij de Stichting Talent Stimuleren - SLO.
DaVinci Eemland
stimuleert de talenten
van hoogbegaafde kinderen tot excelleren!
Leren leren
Leren leven
Leren denken

Contact

DaVinci Eemland
Dollardstraat 141
3812 EV Amersfoort

Tel: 033-7370645
E-mail: directie.davinci@meerkring.nl

Plan route

Stichting

Onze school valt samen met nog 22 andere scholen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van Stichting Meerkring. Het bestuur van Meerkring is het bevoegd gezag van onze school. 

Lees verder