DaVinci Eemland 

stimuleert de talenten van hoogbegaafde kinderen tot excelleren 


DaVinci
 Eemland biedt onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen in de groepen 1 t/m 8 met een IQ van 130 of hoger. Wij maken onderscheid tussen enkelvoudige HB en dubbelvoudige HB leerling (HB+). 

Missie: Leerlingen zich laten ontwikkelen zodat ze weten wat ze moeten doen als ze niet weten wat ze moeten doen. Omdat ieder kind recht heeft op onderwijs dat bij hem/haar past​.


Visie: Gepersonaliseerd onderwijs dat past bij de leerbehoeften van HB leerlingen, ook met speciale onderwijsbehoeften (HB+). Waar je jezelf kunt zijn, je talenten kunt benutten en ontwikkelen, zowel cognitief als sociaal emotioneel.​

De 
dubbelvoudige HB leerling (HB+) heeft een IQ van 130 of hoger en heeft daarnaast intensieve zorg en begeleiding bij het leren nodig. Deze leerling is welkom in een van de HB+ groepen. 

Voor meer informatie over de actuele aanmeldingsprocedure en de wet op Passend Onderwijs kunt u terecht bij het Samenwerkingsverband De Eem. De aanmelding loopt per 1 januari 2020 via Samenwerkingsverband de Eem.


Wij stellen ambitieuze doelen om onze leerlingen te begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling en voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Hiervoor richten wij ons op de talentontwikkeling van leerlingen (persoonlijk domein) en gebruiken wij de richtlijnen die algemeen geldend zijn in het voortgezet onderwijs (schooldomein). Tot slot hanteren wij ook een streven dat gekoppeld is aan de landelijke CITO-norm. Gedurende de schoolloopbaan van onze leerlingen vormen deze de einddoelen waaraan wij werken. 

Kindertalentenfluisteraar

Talent wordt zichtbaar in de activiteiten die voor jou moeiteloos gaan én die jou energie opleveren. Deze definitie is erg paradoxaal. Voor jezelf is je talent niet spectaculair of bijzonder. Het gaat vanzelf. Omdat het patronen zijn in ons denken en in ons handelen zijn die van nature sterk ontwikkeld. En dus zijn veel kinderen zich niet bewust van hun talent. Ze kijken wel naar anderen die iets heel bijzonders kunnen en komen soms tot de conclusie dat anderen bijzondere dingen kunnen en zijzelf ziet. Omdat kinderen zich er vaak niet van bewust zijn waar hun talenten liggen hebben ze anderen mensen, zoals leerkrachten, ouders en andere opvoeders, nodig om kinderen erop te wijzen wanneer ze een talent hebben gezien. 

 

Kindertalentenfluisteraar

DaVinci Eemland is Kindertalentenfluisteraars-school. Het doel van de werkwijze van de Kindertalentenfluisteraarsscholen is om de veerkracht van de kinderen te vergroten en dat ze mogen ervaren dat ze er mogen zijn, zoals ze zijn. Dat het minder, of liefst helemaal niet meer, noodzakelijk is om gedrag “ervoor te zetten” als je je kwetsbaar voelt. Kijk voor meer informatie bij https://www.kindertalentenfluisteraar.com/

Wij hebben de einddoelen onder gebracht in leerstof overstijgende onderwijsdoelen, te weten: 

‘leren leren, ‘leren leven’ en ‘leren denken’ 

Leren leren 

Hierbij gaat het om het ontwikkelen van inzichten en vaardigheden die wezenlijk zijn voor het verwerven en toepassen van kennis. In dat proces zijn taakgerichtheid, doorzettingsvermogen en motivatie van groot belang. Kortom, dit is een goede werkhouding. In feite draait het om een drang tot permanent verder willen leren en ook plezier beleven aan het leren van nieuwe dingen. Daarbij is het uiteraard belangrijk dat je leerdoelen voor jezelf kunt formuleren en in staat bent een goede werkverdeling te maken in de tijd. Dit is het kunnen werken volgens plan.  

Voorts ook dat je in staat bent verschillende leerstrategieën in te zetten om informatie te verwerven en op te slaan, zodat later getoond kan worden wat geleerd is. Ook het kunnen reflecteren op het eigen leergedrag is van wezenlijk belang, want er valt veel te leren. Zeker ook als het niet helemaal zo gegaan is als je had verwacht. 

Leren (voor het) leven 

Bij dit kerndoel gaat het om het ontwikkelen van kennis, houding en vaardigheden op het intra-persoonlijke en inter-persoonlijke gebied. Inzicht in jezelf vormt de basis voor het leren leven. Een positief zelfbeeld, weten wat je sterke en minder sterke kanten zijn en daar op een goede manier mee om kunnen gaan. Dit, door bijvoorbeeld gepaste doelen te stellen, opbouwende kritiek en de consequenties van je keuzes te accepteren.  Allen zijn voorwaarden om jezelf in de tijd te kunnen blijven ontwikkelen. Daarnaast leidt een beter inzicht in jezelf tot een betere communicatie en meer bevredigende relaties met anderen. Goed kunnen omgaan met anderen betekent namelijk niet alleen dat je kunt leren van en met anderen, maar vooral ook dat je beseft welke rol je daar zelf in vervult en op welke manier het mogelijk is jezelf te blijven en dat te doen wat bij je past.
 
 

Leren denken 

Hier gaat het om het ontwikkelen van en reflecteren op hogere denkvaardigheden. Er zijn verschillende denkvaardigheden te onderscheiden, zoals: 

  • Analytisch denken, waarbij het draait om het bepalen van de verhoudingen van verschillende delen ten opzichte van elkaar of ten opzichte van het grotere geheel.
  • Creatief denken, waarbij het draait om flexibel kunnen inspelen op nieuwe omstandigheden en om grote vindingrijkheid bij het ontdekken van nieuwe problemen en het oplossen ervan. 
  • Kritisch denken, waarbij het gaat om het controleren van veronderstellingen en informatie, het vormen van een mening, het kunnen onderbouwen van die mening met argumenten en het kiezen van de meest geschikte oplossing. 

Meerkring
Onze school valt samen met nog 
21 andere scholen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van Stichting Meerkring. Het bestuur van Meerkring is het bevoegd gezag van onze school. De leerlingen van DaVinci Eemland vallen onder het BRIN nummer van Meerkring school “OBS De Zevensprong”. 

Meerkring GO!
DaVinci
 Eemland is aangesloten bij Meerkring GO!, een collectief van scholen dat extra ondersteuning biedt aan kinderen die dat nodig hebben. GO staat voor Gericht Onderwijs: onderwijs dat aansluit bij wat het kind nodig heeft. DaVinci Eemland heeft gespecialiseerde medewerkers in dienst en heeft dus de kennis en expertise in huis om hoogbegaafde kinderen een passende leeromgeving  te bieden.  

Meerkring scholen zorgen voor maatschappelijk betrokken en eigentijds hoogwaardig onderwijs in een veilige leeromgeving en in een inspirerende sfeer. Dit doen ze door te bouwen en te vertrouwen op de kracht van leerlingen, leerkrachten, ouders en samenleving. Kinderen halen het beste uit zichzelf en weten wat inzet en respect voor elkaar betekenen. Alle Meerkring scholen hebben typische en unieke eigenschappen, en bieden in gezamenlijkheid het meest passende onderwijs voor alle kinderen uit Amersfoort en de regio. 

Meerkring staat voor: ontwikkelen – ontmoeten – ontplooien en heeft voor haar scholen de onderstaande visie: 


Geloven in ieders kracht
 

Meerkring scholen zorgen voor eigentijds, maatschappelijk betrokken onderwijs in een veilige 

leeromgeving. Kinderen worden gestimuleerd te ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze 

willen. Leerkrachten geven ieder kind persoonlijke aandacht en betrekken ouders bij het leerproces. 

 

Uitgaan van gezamenlijke verantwoordelijkheid 

Samen wordt gewerkt aan een inspirerende sfeer die enthousiaste en trotse kinderen oplevert. 

Kinderen die het beste uit zichzelf halen, weten wat inzet, respect voor elkaar en een gezamenlijke verantwoordelijkheid betekent. Meerkring scholen bouwen en vertrouwen op de kracht van leerlingen, leerkrachten, ouders en samenleving. 

 

De “O” van openbaar heeft bij ons een brede betekenis 

Ontwikkelen, Ontmoeten, Ontplooien, opvang en zorg, opvoeding, omgeving en veiligheid, zijn de zes O’s waar Meerkring scholen zich sterk voor maken! 

Meer informatie over Meerkring vindt u op de website: 
https://www.meerkring.nl/.

Voor meer informatie over hoogbegaafdheid kunt u onder meer terecht bij de Stichting Talent Stimuleren - SLO.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl