Medezeggenschapraad (MR)

Elke school een medezeggenschapsraad (MR). Ouders en teamleden vormen deze samen. De leden worden voor een periode van twee jaar gekozen en kunnen zich herkiesbaar stellen. De directeur is als adviseur aan de MR verbonden. De medezeggenschapsraad heeft op een groot aantal punten een vorm van inspraak. Afhankelijk van het onderwerp is dat advies- of instemmingsrecht. Deze bevoegdheden zijn vastgelegd in een reglement. Ze hebben betrekking op het beleid dat de school voert op allerlei terreinen, zoals bijvoorbeeld onderwijs, organisatie, werkwijze en veiligheid. Daarbij speelt de raad in op besluiten, die Meerkring ten behoeve van de school voorbereidt. Naast de MR van scholen is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De bespreekpunten van de GMR hebben een schooloverstijgend karakter. Voornemens van het bestuur voor alle scholen komen in deze raad ter sprake. Ook voor dit inspraakorgaan zijn de bevoegdheden geregeld in een reglement.

Taken oudergeleding:

  • De belangen van ouders en kinderen te behartigen in de MR, bij de schoolleiding, bij Meerkring en zo nodig de gemeente Amersfoort;  
  • Te streven naar openheid, openbaarheid en onderling overleg binnen de school; 
  • De ouderparticipatie te bevorderen; 
  • Contact onderhouden met MR-en van andere scholen en deel te nemen aan de GMR;
  • Te waken tegen discriminatie in school, alsmede alle ongelijke behandeling op basis van sekse, ras of geloof. 

Vergaderingen

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Een keer per jaar legt de MR middels een ouderavond verantwoording over haar activiteiten en besluiten. Voor meer informatie over de MR kunt u terecht bij de directeur of de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. 

Bovenstaande informatie klinkt wellicht wat saai. Deelname aan de MR is dat absoluut niet! In de MR denk en praat je mee over beleid dat iedereen binnen de school raakt. 

MR leden

  • Suzanne Anholts-van der Vaart (voorzitter)
  • Marianne Carton (ouder)
  • Esther Slijpen (teamlid)
  • Melinda Krishnasing (teamlid)

Notulen

Notulen MR 7 oktober 2021
Notulen MR 16 december 2021
Notulen MR 10 februari 2022

Notulen MR 22 april 2021
Notulen MR 11 februari 2021
Notulen MR 1 oktober 2020
Notulen MR 1 juli 2020
Notulen MR 25 maart 2020 .pdf
Notulen MR 27 november 2019 (1).pdf
Notulen MR 2 oktober 2019 (1).pdf

 

Ouderparticipatie

Naast de medezeggenschapsraad hechten we bij DaVinci ook veel waarde aan de participatie van ouders. Door middel van de ouderrraad geven we hier invulling aan. Lees hieronder alles over de ouderraad. 

Ouderraad

Een van de vormen van participatie is de ouderraad (OR) en bestaat uit ouders uit alle klassen die zich willen inzetten voor de activiteiten van de OR. De OR denkt mee met de school en organiseert feestelijke en sportieve activiteiten die buiten het reguliere onderwijs vallen. Denk hierbij aan het Sinterklaas en Kerstfeest,  een meester- en juffendag, het zomerfeest, schoolschaken en de avondvierdaagse. Binnen deze groep zijn een voorzitter en penningmeester aangewezen voor specifieke taken. 

Aanmelden of meer informatie
Wilt u als ouder meewerken aan de school van uw kind, of wenst u meer info? Mail dan naar or.davinci@meerkring.nl. Vele handen maken licht werk, dus we horen graag van u! 

Vrijwillige bijdrage

De activiteiten die de OR organiseert vallen buiten het reguliere schoolbudget. Daarom vraagt de OR hiervoor jaarlijks een vrijwillige bijdrage van €25 per kind. Deze bijdrage mag niet verplicht gesteld worden. De OR heeft deze bijdrage voor elk kind nodig om alle activiteiten te organiseren. In het eerste schooljaar van de OR (2016-2017) is 100% van de bijdrage betaald. De kosten voor de Avondvierdaagse vallen niet binnen de ouderbijdrage. 

Naast de bijdrage voor de activiteiten van de OR, int de OR voor school ook de bijdrage voor de schoolreis of het schoolverlaterskamp. Als school zijn wij van mening dat voor elk deelnemend kind aan schoolreis of –kamp een bijdrage verplicht is. Tenzij er financiële overwegingen zijn. Dan gaat de OR graag met u in gesprek voor een oplossing. 

DaVinci Eemland
stimuleert de talenten
van hoogbegaafde kinderen tot excelleren!
Leren leren
Leren leven
Leren denken

Contact

DaVinci Eemland
Dollardstraat 141
3812 EV Amersfoort

Tel: 033-7370645
E-mail: directie.davinci@meerkring.nl

Plan route

Stichting

Onze school valt samen met nog 22 andere scholen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van Stichting Meerkring. Het bestuur van Meerkring is het bevoegd gezag van onze school. 

Lees verder