Talentontwikkeling

Dit houdt in dat we de intrinsieke motivatie van onze leerlingen stimuleren en ze tevens uitdagen hun talenten in te zetten. Drie kerndoelen liggen hieraan ten grondslag:

Leren Leren
Hierbij gaat het om het ontwikkelen van inzichten en vaardigheden die wezenlijk zijn voor het verwerven en toepassen van kennis. In dat proces zijn taakgerichtheid, doorzettingsvermogen en motivatie van groot belang. Kortom, dit is een goede werkhouding. In feite draait het om een drang tot permanent verder willen leren en ook plezier beleven aan het leren van nieuwe dingen. Daarbij is het uiteraard belangrijk dat je leerdoelen voor jezelf kunt formuleren en in staat bent een goede werkverdeling te maken in de tijd. Dit is het kunnen werken volgens plan. Voorts ook dat je in staat bent verschillende leerstrategieën in te zetten om informatie te verwerven en op te slaan, zodat later getoond kan worden wat geleerd is. Ook het kunnen reflecteren op het eigen leergedrag is van wezenlijk belang, want er valt veel te leren. Zeker ook als het niet helemaal zo gegaan is als je had verwacht.

Leren denken
Hier gaat het om het ontwikkelen van en reflecteren op hogere denkvaardigheden. Er zijn verschillende denkvaardigheden te onderscheiden, zoals: het analytisch denken, waarbij het draait om het bepalen van de verhoudingen van verschillende delen ten opzichte van elkaar of ten opzichte van het grotere geheel. het creatief denken, waarbij het flexibel kunnen inspelen op nieuwe omstandigheden om een grote vindingrijkheid bij het ontdekken van nieuwe problemen en het oplossen ervan vraagt. het kritisch denken, waarbij het gaat om het controleren van veronderstellingen en informatie, het vormen van een mening, het kunnen onderbouwen van die mening met argumenten en het kiezen van de meest geschikte oplossing.

Leren (voor het) leven
Bij dit kerndoel gaat het om het ontwikkelen van kennis, houding en vaardigheden op het intra persoonlijke en inter- persoonlijke gebied. Inzicht in jezelf vormt de basis voor het leren leven. Een positief zelfconcept, weten wat je sterke en minder sterke kanten zijn en daar op een goede manier mee om kunnen gaan. Dit, door bijvoorbeeld gepaste doelen te stellen, opbouwende kritiek en de consequenties van je keuzes te accepteren. Allen zijn voorwaarden om jezelf in de tijd te kunnen blijven ontwikkelen. Daarnaast leidt een beter inzicht in jezelf tot een betere communicatie en meer bevredigende relaties met anderen. Goed kunnen omgaan met anderen betekent namelijk niet alleen dat je kunt leren van en met anderen, maar vooral ook dat je beseft welke rol je daar zelf in vervult en op welke manier het mogelijk is jezelf te blijven en dat te doen wat bij je past.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl